دانشمند کوچک

علمی،فرهنگی،ورزشی

دوبی با سرمایه ایرانیان رانت خوار نوکیسه اجنبی نواز آباد شده است
ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢۱ 

برج دبی

برج ساعت

هتل دوست

بانک دبی

ابراج ال امارات

اتصالات دبی

غرفه تجارت دبی

خور دبی

سالن گلف

برج العرب

لازم به ذکر است که بیشتر ساختمان های مسکونی وتجاری دوبی (امارات)با پول سرمایه گذاران ایرانی وبا پول های بادآورده حاصل از رانت خواری آنان که خود ناشی از بی عدالتی های اجتماعی حاکم بر اقتصاد نفتی وابسته و بیمار کشور ما می باشد ساخته شده است.

به عبارتی ساده تربه علت سوء مدیریت ها اعم از عمدی یا غیرعمدی وفرصت سوزی ها پولهای نفتی ایران دوبی را آباد وایرانیان را خانه خراب کرده است.